W latach 1912–1913 Eugeniusz Wesołowski wybudował wg projektu krakowskiego architekta Franciszka Mączyńskiego murowaną willę dra Józefa Różeckiego przy ul. Kościuszki. Po zakończeniu prac, 11 lutego 1914 r., w piśmie do Komisji Budowlanej w Zakopanem zwrócił się o przyznanie mu autorstwa projektu budynku, ponieważ – jego zdaniem   w trakcie stawiania willi nastąpiły zmiany całkowicie niwelujące pracę poprzednika. W Archiwum Państwowym znajdują się dokumenty zawierające dodatkowe objaśnienie tej sprawy.

 

Można się z nich dowiedzieć, że modernistyczny projekt Mączyńskiego z lipca 1911 r., zatwierdzony do realizacji 19 września 1912 r., został zastąpiony przez projekt Wesołowskiego, wykonany w kwietniu 1912 r., a prezentujący budynek murowany o cechach zakopiańskich. Zdaniem Wesołowskiego, właśnie według jego projektu, wykonano budynek stojący przy ul. Kościuszki 11.

Nie da się jednak ukryć, że projekt ten nie posiadał akceptacji władz budowlanych, więc całą inwestycję należałoby uznać za sa-mowolę budowlaną i wzniesiony dom nie zostałby dopuszczony do użytkowania. Poza tym Eugeniusz Wesołowski znany był w zako-piańskim środowisku architektów z toczenia przed sądem różnorakich sporów z kolegami po fachu.

 

Z budową willi dra Różeckiego wiąże się jeszcze inny konflikt dotyczący jej lokalizacji. Dr Józef Żychoń, ówczesny lekarz Stacji Klimatycznej, potępiał zarówno wójta, jak i swojego kolegę lekarza, który otrzymał od gminy zgodę na budowę omawianej willi na Równi Krupowej przy ul. Marszałkowskiej (obecnie Kościuszki) w miejscu planowanego Parku Klimatycznego. Było to jednak zgodne z uchwałą rady gminnej, która w 1912 r. odwołała wcześniejsze ustalenia z 1904 r. wyłączające teren Równi Krupowej spod zabudowy.

Dziś, po remoncie i modernizacji w budynku mieści się na parterze Alior Bank, a na I piętrze i poddaszu mieszkania. Budynek jest przykładem „murowanicy” w stylu zakopiańskim, z wyraźnymi cechami półmo-dernistycznej architektury rodzimej.